Regulamin konkursu
“ Wiosenne metamorfozy z Family Optic. Wygraj okulary!”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest AVENIR MEDICAL POLAND SP. z o.. z siedzibą w Siechnicach, ul. Kościuszki 40, 55-011 Siechnice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000695453, NIP: 701071663.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie poprzez portal społecznościowy Facebook.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847 tekst jednolity) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie 
7. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 kwietnia i trwa do 9 maja 2021.


§2 Definicje

1. Konkurs: “Wiosenne metamorfozy z Family Optic. Wygraj okulary!” zwany dalej Konkursem, jest zorganizowanym przez Organizatora systemem, który skierowany jest do osób odwiedzających Salon Sprzedaży.
2. Salon Sprzedaży: punkt prowadzący sprzedaż okularów w sieci Family Optic.
3. Regulamin Konkursu: niniejszy regulamin.
4. Uczestnik Konkursu: osoba fizyczna odwiedzająca Salon Sprzedaży, która wzięła udział w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. Zwycięzca Konkursu: osoba fizyczna wyłoniona przez Organizatora jako zwycięzca Konkursu.

§ 3 Uczestnicy konkursu i dane osobowe

1. Uczestnikami niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu,
c) posiadające prawdziwe publiczne konto osobowe na Facebooku,
d) dokona zgłoszenia udziału w konkursie,
2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
a) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
c) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem email: iod@avenirmed.com
d) w związku z uczestnictwem w Konkursie zbieramy dane osobowe Uczestników w zakresie:
• wizerunek Uczestnika: wizerunek Uczestnika utrwalony w Zadaniu Konkursowym
• imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu;
• w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: adresu dostawy Nagrody, numeru telefonu,
• na potrzeby odprowadzenia podatku ( w przypadku zajścia takiego obowiązku wynikającego z par.5 ust 15: adres właściwego Urzędu Skarbowego;
• na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: data urodzenia
e) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
• uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, a także obsługi reklamacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• wysyłki nagrody konkursowej do Zwycięzców Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być:
• spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem,
• podmioty przetwarzające dane osobowe Uczestników na zlecenie Organizatora,
• dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne),
• dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
g) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
h) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu
cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestników będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
i) Uczestnikowi konkursu przysługuje, prawo dostępu do treści danych osobowych danego Uczestnika, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem iod@avenirmed.com,
j) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
k) dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane,
l) w każdym momencie Uczestnik może dokonać wycofania swojego zgłoszenia co będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych,
m) wizerunek Uczestnika-Uczestnik publikując Zadanie Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku zawartego w tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w § 6 ust. 4. Zgoda jest ograniczona czasowo do okresu 2 lat od dnia zakończenia Konkursu, lecz nieograniczona terytorialnie.

§4 Zasady ogólne i warunki konkursu

1. Zasady konkursu polegają na:
a) odwiedzeniu Salonu Sprzedaży Family Optic w Centrum Riviera w Gdyni i przymierzenie opraw korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych dostępnych w asortymencie Salonu Sprzedaży
b) zrobieniu zdjęcia w/w wybranej oprawce w foto-ramce Facebook dostępnej w Salonie Sprzedaży.
c) umieszczeniu zdjęcia w komentarzu posta konkursowego na profilu na Facebooku Family Optic – salony optyczne (@familyopticsalonyoptyczne) i akceptacja regulaminu konkursowego.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do nieograniczonej ilości zgłoszeń.
3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.

§5 Wyłonienie zwycięzcy i nagrody

1. Organizator wyłoni zwycięzcę konkursu i skontaktuje się z nim za pośrednictwem komunikatora w serwisie Facebook.
2. Kryterium wyłonienia Laureatów Konkursu jest ocena Komisji Konkursowej, złożonej z trzech (3) przedstawicieli Organizatora Konkursu. Komisja oceniać będzie zgłoszenia biorąc pod uwagę przede wszystkim takie kryteria jak: pomysłowość, wartość estetyczną wykonanego zdjęcia, zgodność z tematem konkursu, kreatywność i niepowtarzalność ujęcia tematu, spełnienie wymogów formalnych, spełnienie wymagań technicznych.
3. Spośród Uczestników, które w trakcie trwania Konkursu opublikują swoje zadania konkursowe Komisja Konkursowa wyłoni 5 Laureatów Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody: 2 pary okularów przeciwsłonecznych lub opraw korekcyjnych marki ICON i 3 nagrody pocieszenia.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, tj. do 18 maja 2021 roku.
5. Zwycięzca zobowiązany jest do odpowiedzi na wiadomość o zwycięstwie poprzez komunikator Facebook w ciągu 3 dnia od dnia wysłania wiadomości oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody.
6. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Nagroda przyznana Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlega wymianie lub zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
9. Nagrodami w Konkursie są:
a) Miejsce 1 – okulary przeciwsłoneczne lub oprawy korekcyjne marki Icon (do wyboru spośród asortymentu dostępnego w salonie Family Optic w Centrum Riviera w Gdyni lub na www.twojesoczewki.com)
b) Miejsce 2 – okulary przeciwsłoneczne lub oprawy korekcyjne marki Icon (do wyboru spośród asortymentu dostępnego w salonie Family Optic w Centrum Riviera w Gdyni lub na www.twojesoczewki.com)
c) Miejsce 3 – zestaw gadżetów (torba bawełniana, bidon, brelok, kosmetyczka, spray do czyszczenia okularów, plecak na sznurkach)
d) Miejsce 4 – zestaw gadżetów (torba bawełniana, bidon, brelok, kosmetyczka, spray do czyszczenia okularów, plecak na sznurkach)
e) Miejsce 5 – zestaw gadżetów (torba bawełniana, bidon, brelok, kosmetyczka, spray do czyszczenia okularów, plecak na sznurkach)
10. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką kurierską na wskazany adres. Nagroda zostanie wysłana w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu.
11. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata lub utraty przez niego prawa do otrzymania nagrody, prawa do nagrody przechodzą na Organizatora.
12. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany przyznanej mu nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany przyznanej mu nagrody na inną nagrodę, ani nie może przenieść roszczenia o wydanie nagrody na inną osobę.
13. Jeżeli zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Laureat Konkursu nie będzie mógł zostać wyłoniony, nieprzyznana nagroda pozostanie w dyspozycji fundatora.
14. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku Dz.U.2020.0.1426 t.j. –
przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.

§6 Prawa autorskie

1. Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie do treści, którą zgłasza w konkursie.
2. Uczestnik oświadcza, że treść zgłoszona przez niego w konkursie nie narusza praw osób trzecich.
3. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem przez Uczestnika autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej zwanej dalej Utworem Uczestnika na Organizatora na wszelkich polach eksploatacji obejmujących, w szczególności:
a) swobodnego używania i korzystania z Utworu w celach zarobkowych lub zawodowych Zamawiającego, a także w zakresie reklamy lub promocji działalności gospodarczej Zamawiającego;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na
dowolnej podstawie prawnej (w tym, lecz nie wyłącznie, na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży, licencyjnej);
c) utrwalania i zwielokrotniania Utworu, w szczególności wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) udostępniania Utworu publicznie, w tym wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet;
e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
f) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w warstwie graficznej Utworu i korzystania z tak zmienionego Utworu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby;
g) wykorzystywania Utworu oraz opracowań Utworu przez Zamawiającego oraz przez osoby, którym Zamawiający udzieli zgody na takie wykorzystanie;
h) dokonywania i wykorzystywania opracowań Utworu, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby;
i) rozpowszechniania, w tym licencjonowania, użyczenia lub najmu Utworu lub jego kopii.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
6. Poza nagrodami rzeczowymi, Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich i pokrewnych.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych, nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu wyłączne prawo decyzji ma spółka Avenir Medical Poland Sp. z o.o.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich, Organizator zastrzega sobie prawo do może decyzji o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz załączników i akceptacji wszystkich jego postanowień, a także, że spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.